Χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2022